§ 1. Spelregler

Future Cup spelas efter Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser i Tillämpliga delar

§ 2. Tävlingsform

2.1   Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag, där alla spelar mot varandra i en enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt:

1. Målskillnad
2. Högst antal gjorda mål
3. Resultat i inbördes möte mellan lagen som ligger lika.
4. Lottning
5. Boys 11,12 spelar nu med slutspel under tre turneringsdagar.

2.3 Slutspel

Ettan i varje grupp går till  A-slutspel, fylls inte A-slutspelet med ettor så kommer även vissa tvåor att gå till A-slutspel. Övriga lag går till placeringsmatcher. Slutspel sker så att alla lag spelar lika många matcher. Oavgjorda matcher i slutspel avgörs genom straffsparkstävling enligt FIFA:s regler.

2.4 Matchgaranti

Alla lag spelar minst 5 stycken.
Future cup lämnar en matchgaranti på 5 matcher under helgen.
Garantin gäller bara så länge det inte kommer avhopp strax före eller direkt i turneringen.
Future cup kan inte ställas ansvariga under sådana händelser.

§ 3. Klassindelning 2024

Boys 17 - Pojkar födda 1/1 2007 och senare

Boys 16 – Pojkar födda 1/1-2008 och senare

Boys 15 – Pojkar födda 1/1-2009 och senare

Boys 14 – Pojkar födda 1/1-2010 och senare

Boys 13 – Pojkar födda 1/1-2011 och senare

(Boys 13 – 9 manna)

Boys 12 – Pojkar födda 1/1-2012 och senare

(Boys 12 – 7-manna)

Boys 11 – Pojkar födda 1/1-2013 och senare

(Boys 11 – 7-manna)

Girls 16-19 Flickor födda 1/1 -2005 till 1/1 -2008

Girls 17 – Flickor födda 1/1- 2007 och senare

Girls 16 - Flickor födda 1/1 - 2008 och senare

Girls 15 – Flickor födda 1/1-2009 och senare

Girls 14 – Flickor födda 1/1-2010 och senare

Girls 13 – Flickor födda 1/1-2011 och senare

(Girls 13 – 9 manna)

Girls 12 – Flickor födda 1/1-2012 och senare

(Girls 12 – 7-manna)

§ 4. Matchtid

Klass

Boys/Girls 11,12 spelar 2 x 20 min

Boys/Girls 13,14,15,16,17 spelar alla 2 x 25 min. Finaler 2 x 30 min

§ 5. Antal spelare och avbytare

5.1 Future Cup är en säsongsförberedande turnering. Inga begränsningar av spelare, varje lag kan användare hur många spelare de vill under cupen eller i enskild match. Utbytta spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras under spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område, när sådant finns. Saknas tekniskt område ska bytet ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får inträda på planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort).

5.2 Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, även i samma åldersklass, men inte i samma nivå. Dessa spelare skall finnas med på varje lags MY -TEAM sida och närvara vid ålderskontrollen av de lag där spelaren ingår. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen.

§ 6. Ålders legitimation/ Deltagarförteckning

Alla lag skall skriva in en deltagarförteckning på sin MY-TEAM sida. Samtliga spelare skall vid behov kunna legitimera sig med fotolegitimation (pass, officiell id-handling). Kopia på pass eller id-handling funkar.

Vid ålderskontroll skall samtliga spelare på deltagarförteckningen personligen närvara och kunna legitimera sig.

Observera att ansvarig lagledare (skriven på MY-TEAM sidan) måste närvara vid samtliga spelares ålderskontroll.

Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på lagets My Team Info. Deltagarförteckningen ska därifrån skrivas ut och tas med som fysisk kopia till ålderskontrollen.

§ 7. Dispenser

7.1  7-mannaklasserna ges inga generella dispenser. I 9 och 11 - manna klasserna ingår det 2 dispenser automatiskt. Finns det behov av fler så måste man söka det via systemet och där kunna verifiera att personen brukar spela med laget i seriespelet samt att det finns dokumentation från erat förbund.

§ 8. Matchdetaljer

8.1 Laguppställning

– Laguppställning/matchprotokoll inför match behöver ni inte ta med. Är allt uppdaterat på er MY-TEAM sida så sköts allt elektroniskt till domaren och funktionärerna.

– Spelarens nummer på MY-TEAM sidan och på spelartröjan ska vara detsamma.

– Samtliga deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat matchen.

– Samtliga lagledare (maximalt 6st) skall finnas inom det tekniska området. Enbart dessa får finna sig i den tekniska området. Där tekniskt område ej är angivet gäller det ett område på 8 meter efter sidlinjen där lagets avbytare uppehåller sig.

8.2 Speldräkter

– Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen.

– Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

– Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta.

8.3 Vid match

– Alla bör vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början.
– Samtliga spelare måste vara försäkrade.
– Samtliga spelare måste bära benskydd.
– Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen.
– Maximalt 6 lagledare får finnas i den tekniska zonen.

8.4 Bollar

 • Klass B11, B12,B13, G12, G13 spelar med Bollstorlek 4. 
 • Övriga med storlek 5.

§ 9. Niomannaspel

 • Klasserna B13, G13 samt P14 spelar 9-mannafotboll.
 • 11-mannaregler gäller. Detta innebär att offside, målchansutvisning, inkast, inspark och spel till egen målvakt tillämpas som i 11-mannafotboll.

 • 9-manna mål för B13/G13B (2x6 m)
 • Planen för B/G 13 är 75 x 50 meter.
 • 9- manna mål för B14/G14 i klassen 9v9 (2x6 m)

§ 10. Domare

Domarna är auktoriserade av Svenska Fotbollförbundet eller ett annat lands fotbollsförbund.

Turneringens domaransvarige finns tillgänglig på Katrinelundsgymnasiet. Den som har synpunkter på domarnas insats är välkommen dit.

§ 11. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter från Future Cup och Svenska domarförbundet. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas.

11.1 Match som inte kan genomföras

Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Domare kan dessa fall inte ta beslut om segrare. Lag som vid upprepade tillfällen uteblir från match kan uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan besluta om att lag skall uteslutas redan vid första förseelsen om det förekommer särskilda omständigheter, t.ex. att en avsiktlig W.O gynnar eget lag eller uppenbart missgynnar annat lag i gruppen.

11.2 Match som avbryts

Om en match avbryts och inte färdigspelas har juryn rätt att besluta om:

 • Återupptagande av match från den tidpunkt den avbröts.
 • Omspel av hela matchen.
 • Fastställa resultatet som förelåg vid avbrytandet.
 • Fastställa att ett lag förlorar med 0-3.
 • Fastställa att båda lagen förlorar med 0-3.

§ 12. Protester och bestraffningar

12.1 Protester ska inlämnas skriftligen av ansvarig ledare till tävlingssekretariatet på Katrinelundsgymnasiet av protesterande lags ansvarige ledare senast 60 minuter efter det att berörd match avslutats.
– Protestavgift (1000 SEK) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns.
– Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA:s regler slutgiltiga. Protest mot domarens beslut kan inte föranleda åtgärd.

12.2 Utvisningar och varningar

– Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.
– Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov utvisning.
– Det är lagets skyldighet att ha koll på avstängda spelare. Även vid flera matchers avstängning.
– Varningar ackumuleras ej.

– Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund.

OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därmed förlorar laget matchen med 0-3.

§ 13. Walk Over och avbruten match

13.1 Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Vid upprepade uteblivande kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

13.2 Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar juryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen med 0-3.

§ 14. Spelplaner

14.1 Samtliga planer är konstgräsplaner.

1 4.2 Spelplanerna delas in i följande områden:
 Centrum, Öster, Frölunda och Hisingen.

14.3 Vid dålig väderlek kan matcher komma att flyttas till grusplaner, avgöras med straffsparkar eller genom lottning.

§ 15. Spelprogram

Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner.

§ 16. Arrangör

 - Future Cup arrangeras av Utsiktens BK

§ 17. Ordningsföreskrifter skola

17.1 Allmänt

- All skadegörelse på skolan/rummet kommer debiteras er förening via en faktura. 

– På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.
– Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna och inom skolan område (skolgård).
– Tystnad gäller på varje skola 22.00–06.00.
– Det åligger varje lag att städa ur sin sovsal före avfärd.

17.2 Brandsäkerhet

– Rökning är förbjuden inne i skolan.
– Det är absolut förbjudet att laga mat, koka kaffe eller tillreda annan förtäring i förläggningssalar och korridorer.
– Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar liksom att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.
– Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.

ÖVERTRÄDELSER AV DESSA REGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERING.

§ 18. Försäkringar och ansvar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Future Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Future Cup är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller p.g.a. myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, extrema väderhändelser eller liknande händelse.

Genom att registrera ett lag till Future Cup verifierar lagledaren att han eller hon har varit medveten om dessa bestämmelser. Deltagande i turneringen sker på deltagarnas egen risk och ansvarig lagledare ansvarar för alla deltagare som lagledaren har registrerat, vilka ska finnas med i deltagarlistan. Lagledaren ansvarar för att alla deltagare som spelar spel är försäkrade. Varje deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. 

Deltagare från länder som inte har något sjukförsäkringsavtal med Sverige måste ha en personlig sjukförsäkring. Varken Future Cup eller Utsiktens BK har en kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdom, stöld eller skador. 

Future Cup eller Utsiktens BK ansvarar inte för ersättning och de ansvarar inte heller för ekonomiska förluster eller skador som kan uppstå på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, avbrott i kollektivtrafikförbindelser, myndighetsåtgärder, krigsliknande händelser, strejk eller andra liknande omständigheter.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN!

HÄMTA VÅR APP Copyright 2019 © Future Cup